Njoftim mbi afatin e zhvillimit të trajnimeve

Data: 02/03/2018


Bazuar në udhëzimin nr.1, datë 20.01.2017, “Për funksionimin e Sistemit të Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional të Punonjësve Arsimorë”, agjencia trajnuese sipas moduleve të akredituara duhet të planifikojë kalendarin e trajnimeve sipas përcaktimeve të nenit 6 të këtij udhëzimi (tre ditë për 1 kredit, 6 ditë për 2 kredite e kështu më rradhë. Kjo nënkupton që në kalendar, trajnimi do të shënohet nga data .... deri në datën.....)