Njoftim mbi zëvendësimin e trajnerëve të moduleve të akredituara nga KAPT

Data: 02/03/2018


Agjencia trajnuese mund të zëvendësojë  trajnerin e modulit të akredituar për arsye madhore (shëndetësore, largim nga vendi i punës etj). Për këtë zëvëndësim agjencia trajnuese duhet të paraqesë pranë KAPT, kërkesën për zëvëndësim dhe CV-në e trajnerit zëvëndësues. Trajneri i cili do të largohet duhet të firmosë një deklaratë për arsyen e largimit dhe të shprehet që pranon të zëvëndësohet nga trajneri tjetër. Këtë deklaratë agjencia ja bashkëlidh kërkesës dhe CV-së përkatëse dhe e dorëzon në sekretariatin e KAPT-it, pranë IZHA