Njoftim mbi Trajnuesit

Data: 02/03/2018


Agjencive trajnuese që kanë akredituar module trajnimi pranë Komisionit të Akreditimit të Programeve/moduleve të trajnimit nuk ju lejohet të shtojnë trajnerë të tjerë përvec trajnerëve të miratuar në vendimin e moduleve të akredituara